نقشه بازار سبدگردان‌ها

نقشه بازار سبدگردان‌ها
برای مشاهده «نقشه سهم بازار سبدگردان‌ها» بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:
فهرست شرکت‌های سبد گردان
به ترتیب سرمایه ثبت شده

فهرست سبدگردان‌ها
به ترتیب سرمایه ثبت شده
ردیف
نام   سبدگردان
سهم بازار
 سرمایه ثبت شده
 (میلیون ریال)  
تاریخ   ثبت
نزد سازمان بورس
۱
سبدگردان کاریزما
12.4%
                  2,200,000  
۱۳۹۰/۰۲/۰۴
۲
سبدگردان   مفید
11.3%
                  2,000,000  
۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۳
سبدگردان سرآمد بازار
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۴
سبدگردان هدف
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۱/۱۱/۲۴
۵
سبدگردان اندیشه صبا
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۶
سبدگردان سرمایه ایرانیان
3.4%
                    600,000  
۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۷
سبدگردان آبان
2.9%
                    510,000  
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۸
سبدگردان امید نهایت نگر
2.8%
                    500,000  
1397/01//26
۹
سبدگردان آسمان
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۰/۰۶/۲۸
۱۰
سبدگردان پاداش سرمایه
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
۱۱
سبدگردان الگوریتم
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۲
سبدگردان آرکا
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۳
سبدگردان آگاه
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۴
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۳/۱۱/۲۹
۱۵
سبدگردان سهم آشنا
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۶
سبدگردان کوروش
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱۷
سبدگردان آسال
1.9%
                    340,000  
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۱۸
سبدگردان نو ویرا
1.7%
                    300,000  
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۱۹
سبدگردان مانی
1.7%
                    300,000  
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲۰
سبدگردان آرمان اقتصاد
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۲۱
سبدگردان اعتبار
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۲۲
سبدگردان تدبیر
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۳
سبدگردان هامرز
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۴
سبدگردان اقتصاد بیدار
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۲۵
سبدگردان نوین نگر آسیا
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۳/۰۸/۲۷
۲۶
سبدگردان فارابی
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۷
سبدگردان ثروت پویا
0.9%
                    160,000  
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۸
سبدگردان بها بازار پارس
0.8%
                    150,000  
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲۹
سبدگردان زاگرس
0.7%
                    125,000  
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۰
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
0.7%
                    120,000  
1397/06/06
۳۱
سبدگردان آتیه توکا
0.6%
                    110,000  
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۲
سبدگردان ثنا
0.6%
                    110,000  
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۳۳
سبدگردان برلیان
0.6%
                    100,000  
1399/09/29
۳۴
سبدگردان ویستا
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۳۵
سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
0.6%
                    100,000  
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۶
سبدگردان   توسعه فیروزه
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۳۷
سبدگردان داریوش
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۸
سبدگردان فراز
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۳۹
سبدگردان هیوا
0.6%
                    100,000  
۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۰
سبدگردان نیکان
0.4%
                      70,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴۱
سبدگردان آمیتیس
0.3%
                      50,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۴۲
سبدگردان داریک پارس
0.3%
                      50,000  
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۴۳
سبدگردان اکسیژن
0.2%
                      42,000  
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۴
سبدگردان اطلس
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۵
سبدگردان پایش
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۶
سبدگردان سورنا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴۷
سبدگردان کارا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۴۸
سبدگردان   البرز
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۹
سبدگردان   آرتین
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۵۰
سبدگردان   آریا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۵۱
سبدگردان   باران
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۲
سبدگردان   بازده
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۳
سبدگردان   توانا
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۴
سبدگردان   رایا سهم
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۵
سبدگردان   سرمایه و دانش
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۶
سبدگردان   سورین
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۷
سبدگردان   نوید
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵۸
سبدگردان   سینا
0.2%
                      30,000  
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵۹
سبدگردان الماس
0.1%
                      20,000  
1394/03/16
۶۰
سبدگردان نواندیشان نفیس
0.1%
                      20,000  
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶۱
سبدگردان مُدبر آسیا/هوشمند رابین
0.1%
                      20,000  
۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مجموع سرمایه ثبت شده کل
        17,687,000  
میلیون ریال