سبدگردان نواندیشان نفیس

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان نواندیشان نفیس در تاریخ 1399/05/27 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شناسنامه ملی 14009368935 و شماره ثبت 563464 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است.همچنین لازم به ذکر است این شرکت در تاریخ 1399/06/19 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 11748 با سرمایه 20 میلیارد ریال ثبت گردید تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فعالیت سبدگردانی مبادرت نماید.

فعالیت های اصلی

  • با دریافت مجوز سبد گردانی مبادرت به فعالیت های سبد گردان در غالب قراردادهای مشخص به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار.
  • پذیرش سمت در صندوق سرمایه گذاری.
  • با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت به مشاور سرمایه گذاری نماید.
  • با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مبادرت به فعالیت در این زمنیه نماید.
  • با دریافت مجوز فعالیت مشاوره عرضه مبادرت به فعالیت در این زمینه نماید.
  • با دریافت مجوز فعالیت مشاوره پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به فعالیت در این زمنیه نماید.
  • شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا ثادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند .
  • شرکت می تواند با رعایت سقف توسط سازمان در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید.
پیوند سایت سبدگردان نواندیشان: http://noandishannafis.com