سبدگردان اندیشه‌‌‌صبا

اطلاعات مندرج در این صفحه بر اساس اطلاعات سایت سبدگردان مربوطه می‌باشد و اطلاعات سبدیاب نیست.

شرکت سبدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ﻫ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‏گردد. این شرکت در تاریخ 9/12/1399 به شماره ثبت 573949 با سرمایه 1000 میلیارد ریال در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي تهران به ثبت رسیده است.


موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه :

شرکت می‌تواند به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد مشروط به این‌که مجوز فعالیت مربوط به هر یک را دریافت کرده باشد:

الف) با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

الف- 1- تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار؛

الف- 2- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

الف-3- سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

ب ) با دریافت مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

ب – 1- توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛

ب – 2- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

ب – 3- اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار؛

ب – 4- مشاوره در زمینه‌ مدیریت ریسک؛

ب – 5- مشاوره در زمینه‌ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

ب – 6- مشاوره در زمینه‌ طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

ب – 7- سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت مشاورۀ سرمایه‌گذاری، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

ج) با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه:

ج-1- جمع‌آوری، پردازش و ارائه‌ اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آن‌ها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی:

  • ج-1-1- اطلاعات مربوط به ورقه‌ بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقۀ بهادار، مشخصات ناشر ورقه‌ بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه‌ بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکر مسؤولیت آن‌ها و مشخصات مالکان ورقه‌ بهادار با ذکر مالکیت آن‌ها)؛
  • ج-1-2- اطلاعات مربوط به معاملۀ ورقۀ‌ بهادار (اعم از قیمت ورقۀ بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقۀ‌ بهادار معامله شده)؛
  • ج-1-3- اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقۀ‌ بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنۀ قیمت ورقۀ بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائۀ‌ سفارش)؛
  • ج-1-4- اطلاعات مربوط به ناشر ورقۀ بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)؛

ج-2- جمع‌‌‌آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن‌ها از طرق مختلف.

ج-3- طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها؛

ج-4- سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

د) با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه، مبادرت به فعالیت‌های زیر با رعایت مقررات مربوطه؛

د- 1 – بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب؛

د-2- ارائۀ مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛

د-3- تهیۀ گزارش توجیهی یا ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی؛

د-4- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛

د-5- تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛

د-6- تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،

د-7- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛

د-8- انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

د-9- طراحی اوراق بهادار؛

د-10- بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛

د-11- تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

هـ ) با دریافت مجوز مشاورۀ پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به:

هـ-1 - مشاوره و انجام کلیۀ امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هریک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاورۀ پذیرش در خصوص اوراق بهادار؛

هـ-2- مشاوره و انجام کلیۀ امور اجرایی برای پذیرش کالا در هریک از بورس‌ها به نمایندگی از عرضه‌کنندۀ کالا در صورت اخذ مجوز مشاورۀ پذیرش در خصوص کالا؛

و) شركت مي‌تواند در راستاي اجراي فعاليت‌هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايد يا سرمايه‌گذاري كرده يا شخصيت حقوقي مستقلي تأسيس كند يا در تأسيس شخصيت‌هاي حقوقي ديگر مشاركت نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت‌هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

ز) شرکت می‌تواند با رعایت سقف تعیین‌شده توسط سازمان، در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نماید.


پیوند سایت اندیشه صبا: https://sabaamc.ir